เมนูหลัก

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

8 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 271 ครั้ง

 

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีความสุขในสังคม

 

 

พันธกิจ

 

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภท
สู่สากล


2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชน
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม


3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

 

 

ยุทธศาสตร์

 

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล


2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา


3. ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ


4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต


5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา


6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

 

เป้าประสงค์

 

1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต


2. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
การแข่งขันของประเทศ


3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน


4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต


5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน