เมนูหลัก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

8 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 366 ครั้ง

  

ที่

ชื่อตำแหน่ง

ชื่อผู้ดำรง
ตำแหน่ง หรือ รก.

ที่ตั้งสำนักงาน

โทรศัพท์
โทรสาร

E-mail Address

1.

เลขาธิการ
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์

อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ชั้น 2
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
0-2280-1831

โทรสาร
02-627-1204

 

2.

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายศรีชัย พรประชาธรรม

อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ชั้น 2
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
0-2280-3477
 

โทรสาร
0-2627-1201

 

3.

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ดร.ประชาคม จันทรชิต

อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ชั้น 2
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
0-2280-1830


โทรสาร  
0-2280-1830

 

4.

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์
 

อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ชั้น 2
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
02-280-1832

โทรสาร
02-280-1832

 

5.

ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายพีระพล พูลทวี
 

อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ชั้น 2
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์ 
-

โทรสาร
-

 

6.

ที่ปรึกษา สอศ. ด้าน
นโยบายและแผน

นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ

อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ชั้น 2
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
02-282-4820

โทรสาร
02-281-0468

 

7.

ที่ปรึกษา สอศ.ด้าน
มาตรฐานอาชีวศึกษา
ช่างอุตสาหกรรม

(ว่าง)

อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ชั้น 2
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
0-2282-4832

โทรสาร

 

8.

ที่ปรึกษา สอศ.ด้าน
มาตรฐานอาชีวศึกษา
ธุรกิจและบริการ

ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์

อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ชั้น 2
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
0-2627-1214


โทรสาร
02-282-2428

 

9.

ที่ปรึกษา สอศ.ด้าน
มาตรฐาน
อาชีวศึกษา
เกษตรกรรม
และประมง

นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์


 

อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ชั้น 2
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
0-2282-4827

โทรสาร