เมนูหลัก

พระราชบัญญัติ

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 2 ส.ค. 2561 120 KB 10
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 2 ส.ค. 2561 180 KB 10
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 2 ส.ค. 2561 189 KB 10
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 2 ส.ค. 2561 222 KB 11
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 2 ส.ค. 2561 127 KB 10
พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 2 ส.ค. 2561 68 KB 11
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 2 ส.ค. 2561 202 KB 10
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 2 ส.ค. 2561 69 KB 9
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 2 ส.ค. 2561 69 KB 10
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 2 ส.ค. 2561 82 KB 10