เมนูหลัก

พระราชบัญญัติ

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 2 ส.ค. 2561 108 KB 10
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 2 ส.ค. 2561 142 KB 9