เมนูหลัก

พระราชบัญญัติ

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547 2 ส.ค. 2561 116 KB 13
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547 2 ส.ค. 2561 34 KB 13
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 2 ส.ค. 2561 267 KB 12
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 2 ส.ค. 2561 113 KB 12
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547 2 ส.ค. 2561 33 KB 14
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 2 ส.ค. 2561 285 KB 12
พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 2 ส.ค. 2561 165 KB 13
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548 2 ส.ค. 2561 192 KB 12
พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 2 ส.ค. 2561 80 KB 13
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 2 ส.ค. 2561 187 KB 13