เมนูหลัก

พระราชบัญญัติ

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 2 ส.ค. 2561 1 MB 22
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 2 ส.ค. 2561 44 KB 21
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 2 ส.ค. 2561 37 KB 19
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 2 ส.ค. 2561 152 KB 21
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 2 ส.ค. 2561 135 KB 20
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 2 ส.ค. 2561 154 KB 21
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 2 ส.ค. 2561 175 KB 20
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 2 ส.ค. 2561 154 KB 21
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 2 ส.ค. 2561 53 KB 20
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 2 ส.ค. 2561 122 KB 19