เมนูหลัก

ด้านบุคลากร

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
แบบคำขอประเมินตำแหน่งวิชาการ ระดับเชียวชาญขึ้นไป
ขั้นตอนการส่งผลงาน ชช. 3 ส.ค. 2561 1 MB 24
แบบประกอบคำขอรับการประเมิน 3 ส.ค. 2561 2 MB 22
เอกสารหมายเลข 3 ตอนที่ 2 3 ส.ค. 2561 1 MB 20
แบบคำร้องขอลาออก 3 ส.ค. 2561 930 KB 21
แบบแสดงประวัติและผลงานในการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (เอกสารหมายเลข 1)
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 1) 3 ส.ค. 2561 1 MB 23
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 2) 3 ส.ค. 2561 1 MB 23
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย 2 ส.ค. 2561 380 KB 21
บัญชีรายละเอียดข้าราชการที่มีคุณสมบัติที่จะสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น