เมนูหลัก

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

8 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 606 ครั้ง

  

ที่

ชื่อตำแหน่ง

ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง
 หรือ รก.

ที่ตั้งสำนักงาน

โทรศัพท์ /
โทรสาร

1.

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ 

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

 

โทรศัพท์
02 628 6352

โทรสาร
02 628 5619

2.

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายประเสริฐ บุญเรือง

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 282 0068 02 628 6151

โทรสาร
02 280 2941

 

3.

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ 

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 628 5612
02 628 6152 

โทรสาร
02 281 3490

 

4.

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายพีระ รัตนวิจิตร
 

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 628 6146
02 280 2912

โทรสาร
02 280 2941

 

5.

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ศธ.
(อำนวยความสะดวกและดูแลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการทุกเขตตรวจราชการ)

นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร
 

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
02 280 2853  02 280 2871

โทรสาร
02 280 2853

 

6.

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(รับผิดชอบ เขตตรวจราชการ
ที่ 1  2  และ เขตตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร)

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์

 

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
02 280 2846
 

โทรสาร
-

7.

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(รับผิดชอบ เขตตรวจราชการ
ที่ 4 และ 5)

นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์

 

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
02 280 2854 02 280 2875
 

โทรสาร
02 280 2875

8.

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(รับผิดชอบ เขตตรวจราชการ
ที่ 10)

นายสุรพงษ์  จำจด
 

 

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
02 280 2878

โทรสาร
02 280 2851

9.

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ    
(รับผิดชอบ เขตตรวจราชการ
ที่ 11 และ 13)

นายวีระกุล อรัณยะนาค


   

 

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
02 280 2879 02 280 2850
 

โทรสาร
02 280 2850

10.

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
(รับผิดชอบ เขตตรวจราชการ
 ที่ 6 และ 12)

นายอรรถพล  ตรึกตรอง

 

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
02 280 2880 02 280 2852

โทรสาร
02 280 2852

11.

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ        (รับผิดชอบ เขตตรวจราชการที่ 8)

นายพีรศักดิ์ รัตนะ

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
02 280 2884 02 280 2882
 

โทรสาร
02 280 2882

12.

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ         (รับผิดชอบ เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16) 

นางปัทมา วีระวานิช

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
02 280 2847 02 280 2874

โทรสาร
02 280 2874

13.

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ        (รับผิดชอบ เขตตรวจราชการที่ 3 และ 9)

นายอำนาจ วิชยานุวัติ

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300 
 

โทรศัพท์
02 280 2849 02 280 2881

โทรสาร
02 280 2881

14.

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ        (รับผิดชอบ เขตตรวจราชการที่ 14)

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300 
 

โทรศัพท์
02 280 2886 02 280 2877

โทรสาร
02 280 2877

15.

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
(รับผิดชอบ เขตตรวจราชการ
 ที่ 17 และ 18)
 

ดร.พิธาน พื้นทอง
 

 

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
02 280 2876

โทรสาร
02 280 2876
 

16.

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
(รับผิดชอบ เขตตรวจราชการ
 ที่ 7)
 

นายชาญ ตันติธรรมถาวร
 

 

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
02 280 2885 02 280 2873

โทรสาร
02 280 2873
 

17.

ที่ปรึกษาด้าน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สป.

นายดำรง ลิมาภิรักษ์

 

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1
กระทรวงศึกษาธิการ
ถ.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
02 628 5613

โทรสาร
02 628 6156
 

18.

ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร
จัดการศึกษา สป.


 

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1
กระทรวงศึกษาธิการ
ถ.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
02 282 0022

โทรสาร
02 628 6177
 

19.

ผู้ช่วยปลัด              กระทรวงศึกษาธิการ

นายสุรินทร์  แก้วมณี

อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 4
กระทรวงศึกษาธิการ
ถ.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
02 282 2668

โทรสาร
02 282 2668

20.

เลขาธิการคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์
 

อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 5-7
กระทรวงศึกษาธิการ
ถ.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
02 2802 845

โทรสาร
02 2802 845
 

21.

เลขาธิการสำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย

นายกฤตชัย  อรุณรัตน์

อาคาร สพฐ. ชั้น 2  
กระทรวงศึกษาธิการ
ถ.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02 282 9718
02 280 2921

โทรสาร
02 282 4810

22.

เลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 

นายพะโยม ชิณวงศ์

 

319 วังจันทรเกษม
ถ.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
 

โทรศัพท์
02 6289 032

โทรสาร
02 6286 294