เมนูหลัก

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

8 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 259 ครั้ง

ที่

ชื่อตำแหน่ง

ชื่อผู้ดำรง
ตำแหน่ง หรือ รก.

ที่ตั้งสำนักงาน

โทรศัพท์
โทรสาร

E-mail Address

1.

เลขาธิการ
สภาการศึกษา

นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์

อาคารสำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
99/20 ถนนสุโขทัย
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
0 2243 7911
โทรสาร
0 2243 7910

 

 

 

2.

รองเลขาธิการ
สภาการศึกษา

นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์

อาคารสำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
99/20 ถนนสุโขทัย
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
0 2668 7123
ต่อ 1214
โทรสาร
0 2243 2768

 

 

3.

รองเลขาธิการ
สภาการศึกษา

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์

อาคารสำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
99/20 ถนนสุโขทัย
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 
0 2668 7123
ต่อ 1212
โทรสาร 
0 2243 2768

 

4.

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สภาการศึกษา

นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์

อาคารสำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
99/20 ถนนสุโขทัย
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 
0 2668 7123
ต่อ 2411
โทรสาร 
-