เมนูหลัก

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

8 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 274 ครั้ง

  

ที่

ชื่อตำแหน่ง

ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง
 หรือ รก.

ที่ตั้งสำนักงาน

โทรศัพท์
โทรสาร

E-mail Address

1

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ) 

นายพีระ รัตนวิจิตร

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
0-2628-6146

0-2280-2912

โทรสาร
0-2280-2941

 

2

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง) 

นายพีระ รัตนวิจิตร

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
0-2628-6146

0-2280-2912

โทรสาร
0-2280-2941

 

3

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สพฐ.

(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

 

นายสนิท แย้มเกษร

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300 
 

โทรศัพท์
0-2288-5862


โทรสาร
0-2628-5108

sanityam@hotmail.com

4

รองเลขาธิการสภาการศึกษา

(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สภาการศึกษา)

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์

อาคารสำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
99/20 ถนนสุโขทัย
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300  

 

โทรศัพท์
0-2669-7734


โทรสาร
0-2243-7912

chaiyosh2009@hotmail.com

5

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา)

นายขจร จิตสุขุมมงคล 

 

อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
 

โทรศัพท์
0-2610-5213

โทรสาร
0-2354-5546

kajorn.jit@mua.go.th

6

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

นายศรีชัย พรประชาธรรม 

อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ชั้น 2
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300 
 

โทรศัพท์
0-2281-5555 ต่อ 1203

โทรสาร

-

srichaivec@gmail.com

7

รองเลขาธิการคุรุสภา

(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง คุรุสภา)

น.ส.ทินสิริ ศิริโพธิ์ 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 อาคาร 2 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

โทรศัพท์
0-2356-0122

โทรสาร
0-2356-0122

tinsiri@ksp.or.th

8

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สสวท.)

 

ดร.ชัยวุฒิ  เลิศวนสิริวรรณ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 

โทรศัพท์

0-2392-4021

โทรสาร
0-2381-0750

 

clert@ips.ac.th

9

รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กศน.)

น.ส.โสมอุษา เลี้ยงถนอม

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300 

โทรศัพท์
0-2280-2924


โทรสาร
0-2280-1688

it_planning@nfe.go.th

10

รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ก.ค.ศ.)

นายชาย มะลิลา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300 

 

โทรศัพท์
0-2280-1017


โทรสาร
0-2280-1017

 

11

รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สช.)

นายชลำ อรรถธรรม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300 

โทรศัพท์ 
0-2282-5903 

โทรสาร
0-2282-8908

chaalmm@hotmail.com

12

รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สกสค.)

นายวัชรินทร์ จำปี

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์
0-2281-7882

โทรสาร
0-2281-7884

ict@otep.moe.go.th