เมนูหลัก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

8 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 301 ครั้ง

  

ที่

ชื่อตำแหน่ง

ชื่อผู้ดำรง
ตำแหน่ง หรือ รก.

ที่ตั้งสำนักงาน

โทรศัพท์
โทรสาร

E-mail Address

1.

เลขาธิการ
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์

02-288-5532-5

โทรสาร
02-282-9980

 

2.

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสุกัญญา งามบรรจง

 

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-288-5528-30

โทรสาร
02-628-8887

 

3.

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายณรงค์ แผ้วพลสง

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-2813284


โทรสาร
02-282-1312

 

4.

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

น.ส.อุษณีย์ ธโนศวรรย์

   

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
02-288-5540-1


โทรสาร
02-280-2909

 

5.

ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายสนิท แย้มเกษร   

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
-


โทรสาร
-

 

6.

ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายอัมพร พินะสา   

อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์
-


โทรสาร
-