เมนูหลัก

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

8 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 258 ครั้ง

  

ที่

ชื่อตำแหน่ง

ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง
 หรือ รก.

ที่ตั้งสำนักงาน

โทรศัพท์
โทรสาร

E-mail Address

1

เลขาธิการ
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

ดร.สุภัทร จำปาทอง

อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
 

โทรศัพท์
0-2610-5250

โทรสาร
0-2354-5595

 

2

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

นายขจร  จิตสุขุมมงคล
 

อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
 

โทรศัพท์
0-2610-5210

โทรสาร
02-610-5218

 

 

 

 

3

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

รศ.บัณฑิต ทิพากร

 

 

 

อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
 

โทรศัพท์


0-2610-5214

โทรสาร
0-2610-5217

 

 

4

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

รศ.ประวิต เอราวรรณ์
 

อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
 

โทรศัพท์
0-2610-5212

โทรสาร
02-644-5489

 

5

ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

น.ส.ชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
 

อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
 

โทรศัพท์
0-2610-5210     0-2610-5211 

โทรสาร

-

 

 

 

6

ที่ปรึกษาด้าน
ระบบบริหาร

 

อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
 

โทรศัพท์
0-2610-5461 

โทรสาร
0-2610-5216

 

7

ที่ปรึกษาด้าน
พัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

รศ.ชวนี ทองโรจน์

อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
 

 โทรศัพท์
0-2610-5210

โทรสาร
02-610-5218

 

8

ที่ปรึกษา
ด้านนโยบาย
และแผน

นายอาณัติ  พงศ์สุวรรณ

อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
 

โทรศัพท์
0-2281-0649

โทรสาร
0-2280-4162

 

9

ที่ปรึกษา
ด้านมาตรฐาน
การศึกษา

นางอรสา ภาววิมล

อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
 

โทรศัพท์
0-2354-5564 

โทรสาร
0-2354-5530