เมนูหลัก

กระทรวงศึกษาธิการ

8 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 226 ครั้ง
ลำดับ ชื่อตำแหน่ง ชื่อผู้ดำรง
ตำแหน่ง หรือ รก.
ที่ตั้งสำนักงาน โทรศัพท์ โทรสาร
1 รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

website
http://www.moe.go.th/websm/
minister/minister_teerakiat.htm

อาคารราชวัลลภ ชั้น 2
กระทรวงศึกษาธิการ
ถ.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์
02-6286133-5

โทรสาร
02-2805300

2 รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

website
http://www.moe.go.th/websm/
minister/minister_surachet.htm

อาคารราชวัลลภ ชั้น 2
กระทรวงศึกษาธิการ
ถ.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์
02-281-9281,
02-281-1015

โทรสาร
0 2-281-8774

  รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร

website
http://www.moe.go.th/websm/
minister/minister_udom.htm

อาคารราชวัลลภ ชั้น 2
กระทรวงศึกษาธิการ
ถ.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์


โทรสาร

  ที่ปรึกษารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ