เมนูหลัก

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

8 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 392 ครั้ง

 

     
Click ÍèÒ¹»ÃÐÇÑµÔ  
นายพีระ  รัตนวิจิตร -    
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ   
   
โทรศัพท์ 0 2628 6146 , 0 2280 2912
โทรสาร 0 2280 2941  
 
   

 

     
Click ÍèÒ¹»ÃÐÇÑµÔ  
นายพีระ  รัตนวิจิตร  
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
   
โทรศัพท์ 0 2628 6146 , 0 2280 2912
โทรสาร 0 2280 2941 
 
   

 

     
Click ÍèÒ¹»ÃÐÇÑµÔ  
นายสนิท แย้มเกษร   
ผู้ช่วยเลขาธิการ สพฐ.  
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
   
โทรศัพท์ 0-2288-5862
โทรสาร 0-2628-5108  
 
   
   

 

Click ÍèÒ¹»ÃÐÇѵÔ
นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์   
รองเลขาธิการสภาการศึกษา  
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
   
โทรศัพท์ 0 2669 7734
โทรสาร 0 2243 7912  
 
   
   

 

     
Click ÍèÒ¹»ÃÐÇѵÔ
นายขจร จิตสุขุมมงคล   
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
   
โทรศัพท์ 0 2610 5213
โทรสาร 0 2354 5546 
 
   

 

     
Click ÍèÒ¹»ÃÐÇѵÔ
นายศรีชัย พรประชาธรรม   
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
   
โทรศัพท์ 0 2281 5555 ต่อ 1023
โทรสาร  
 
   

 

     
Click ÍèÒ¹»ÃÐÇѵÔ
นางสาวทินสิริ ศิริโพธิ์   
รองเลขาธิการคุรุสภา  
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง คุรุสภา  
   
โทรศัพท์ 0 2356 0122
โทรสาร 0 2356 0122 
 
   

 

     
Click ÍèÒ¹»ÃÐÇѵÔ
ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ   
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สสวท.  
   
โทรศัพท์ 0 2392 4021
โทรสาร 0 2381 0750 
 
   
   
     
Click ÍèÒ¹»ÃÐÇѵÔ
นางสาวโสมอุษา เลี้ยงถนอม   
รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กศน.   
   
โทรศัพท์ 0 2280 2924
โทรสาร 0 2280 1688 
 
   
     
Click ÍèÒ¹»ÃÐÇѵÔ
นายชาย มะลิลา   
รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ก.ค.ศ.  
   
โทรศัพท์ 0 2280 1017
โทรสาร 0 2280 1017 
 
   

 

     
Click ÍèÒ¹»ÃÐÇѵÔ
นายชลำ อรรถธรรม   
รองเลขาธิการ สช.  
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สช.  
   
โทรศัพท์ 0 2282 5903
โทรสาร 0 2282 8908 
 
   

 

     
Click ÍèÒ¹»ÃÐÇѵÔ
นายวัชรินทร์ จำปี   
รองเลขาธิการ สกสค.  
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สกสค.  
   
โทรศัพท์ 0 2281 7882
โทรสาร 0 2281 7884