เมนูหลัก
tg01
มุ่งมั่นและพัฒนา
ทุกภาคส่วน
ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
tg02
เสริมสร้าง
โอกาสเข้าถึง
บริการทางการศึกษาของประชาชน
อย่างทั่วถึงเท่าเทียม
tg03
มุ่งมั่นและพัฒนา
ทุกภาคส่วน
ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
tg04
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับสู่สากล
tg05
ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา

ข่าวสารในกระทรวง

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ถามมาตอบไป

เสริมสร้างโอกาส เข้าถึงบริการทางการศึกษา

ของประชาชนอ่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ / ประเภทสู่สากล

อัพเดทปฏิทินกิจกรรม

ท่านสามารถติดตามกิจกรรมจากกระทรวง ได้จากพื้นที่ส่วนข่าวประชาสัมพันธ์นี้ รวมทั้งงานกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้ตลอดเวลา

มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ / ประเภทสู่สากล